ارائه بهترین عملکرد و حفظ آمادگی و توان پرسنل در عالی‌ترین سطح