تولید قطعات

در شرایط اقتصادی خاص و با توجه به استفاده شرکت از ماشین آلات سنگین وارداتی، نیاز به قطعات مصرفی برای آنان و جهت جلوگیری از خروج ارز، شرکت نوآوران تا حد امکان اقدام به تولید برخی از این اقلام در کارگاه شرکت نموده و برخی از این قطعات نیز به سفارش در سایر مراکز بومی استان تولید می شود.