حفظ و تقویت استحکام سازمانی و توجه ویژه به خرد جمعی و کار گروهی