مدیران

Fattahi Mojtaba

سید مجتبی فتاحی فردوس

سرپرست بازرگانی

Habibi Mansour

منصور حبیبی

مدیر اداری

Atai Javad

جواد عطایی

مدیر پشتیبانی

مهندس فرجی

عارف فرجی

سرپرست مالی