مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

Hashemi

غلامرضا هاشمی

نایب رئیس هیئت مدیره و‌ مدیرعامل

Khoshbin Mohammad 2

محمد خوش بین

رئیس هیئت مدیره

Ataie Jalal

سید جلال عطایی

عضو هیئت مدیره

Shahidi

محدرضا شهیدی

عضو هیئت مدیره

بهرنگ نجاتی

عضو هیئت مدیره