نوآوری، خلاقیت و ارائه خدمات بروز و مدرن در حوزه صنعت و معدن